ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА


ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

ЧЕТИРИ ГОДИНИ ТЕЛЕВИЗИЯ НЕТГАРД!

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

От 01.01.2018 г. до 21.12.2018 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

”НЕТГАРД“ООД, ЕИК 115897336.

УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Всеки дееспособен, който през промоционалния период активира абонаментен пакет - цифрова и аналогова телевизия и оптичен интернет FiberHome PACK, абонаментен интернет FiberHome NET или абонаментен пакет - цифрова и аналогова телевизия FiberHome TV, в мрежата на „НЕТГАРД“ООД - град Кричим, град Перущица, село Устина, село Брестовица, село Брестник и село Йоаким Груево и направи регистрация. Абонаметният план се счита за активиран след заплащане на всички месечни такси до 21.12.2018 г. включително.

ТЕРИТОРИЯ

На територията на Република България, град Кричим, град Перущица, село Устина, село Брестовица, село Брестник и село Йоаким Груево

МОТО НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

4 години телевизия НЕТГАРД

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА

Всеки дееспособен, който има сключен Договор за предоставяне на телекомуникационни услуги за телевизия и/или интернет за 2018 г., в мрежата на „НЕТГАРД“ ООД – град Кричим, град Перущица , село Устина, село Брестовица, село Брестник и село Йоаким Груево и е заплатил всичките си месечни такси за обслужване, включително до 21-то число на месец декември 2018 г. - може да  попълни талон за регистрация и да участва в играта и да спечели, в зависимост от абонаментния си план, една от следните награди:

Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет телевизия и

интернет FiberHome PACK, може да спечели един от следните подаръци:
  • Smart TV LG 43“ FULL HD
  • LED TV Neo 24“ FULL HD
  • Tablet Acer Iconia 7“
  • 4 месечни абонамента за INTERACTIVE TV
Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет телевизия

FiberHome TV, може да спечели един от следните подаръци:
  • LED TV Neo 24“ FULL HD

Всеки клиент на НЕТГАРД, който има активен абонамент за пакет интернет

FiberHome NET, може да спечели един от следните подаръци:
  • Tablet Acer Iconia 7“
  • 4 месечни абонамента за INTERACTIVE TV
ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

На 22.12.2018 г., в 12:00 часа, в офиса на „НЕТГАРД“ ООД в гр. Перущица, бул. „Иван Вазов“ № 75. Комисия ще проведе теглене на наградите, посредством използване на прозрачна урна, с включени всички договори, активирани в периода на промоцията. Тегленето ще се излъчва директно в информационния канал на „НЕТГАРД“ ООД и ще бъде публикувано в интернет на адрес: http://www.netguard.bg/4y/

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившият участник ще бъде информиран лично на телефона, предоставен за връзка при активиране на съответния план. Ако той не бъде открит на този номер в рамките на 30 минути от момента на тегленето, ще се извърши повторно теглене.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Общ брой на наградите: 4 броя Smart TV LG 43“ FULL HD, 20 броя LED Телевизора Neo 24“ FULL HD, 10 броя Tablet Acer Iconia 7“, безплатни четиримесечни абонаменти за интерактивна телевизия INTERAKTIVE TV.

Участниците са длъжни да спазват настоящите официални правила на промоционалната игра. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://www.netguard.bg/4y/ за целия период на промоцията. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта , като промените влизат в сила само след оповестяването им на http://www.netguard.bg/4y/

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство.

ПРОМОЦИОНАЛНАТА НАГРАДА не може да бъде разменяна за паричната й равностойност.

Служителите на „НЕТГАРД“ ООД, както и членовете на техните семейства нямат право да участват в промоцията.

В сила от: 20.11.2018г.